May Day Statement: For a Humanist Alternative to Capitalism

The Los Angeles Chapter of International Marxist-Humanist Organization

Summary: This article was published in English on May 1, 2018 in the International Marxist-Humanist. It was translated into Persian by Ali Kiani — Editors

مبارزه برای یک آلترناتیو انسانی در مقابل سرمایه داری

برای صد و سی سال روز اول ماه مه بعنوان روز بین المللی کارگر بیاد خاطره جان باختگان آرمان کارگری در شهر شیکاگو جشن گرفته شده است که نباید فراموش نمود که بسیاری از آنها را کارگران مهاجر تشکیل میدادند که توسط دولت وقت ” مصببان شیطانی” این جریان معرفی گشتند . و هنگامی که رژیم فشار طناب خود را بر حلقوم مبارزان درفصل اوگوست 1887 تنگتر نمود آنها یکصدا ” فریاد سر دادند که روزی این سکوت قدرتمند تر از صدای خفه کردن ما خواهد گشت ” .

از آن هنگام تا کنون طبقه کارگر اتحادی سراسری برای جنبش کارگری ایجاد نموده که بتواند برای مقابله با بحران های تورم زا و فروکشی اقتصادی در انقلاب شرکت جویند . ما کماکان زنده ایم و مبارزه را ادامه خواهیم داد . امروز ما با خطر و در عین حال امکان انقلابی نوینی برای تغییر روبرو گشته ایم : پس از یکدهه از گذشت نئولیبرالیزم که تمامی بندهای اصلاحی و رفاهی آموزشی درمانی و قدرت اتحادیه ای کارگران را در هم کوبید و به کنار گذاشت – سرمایه داری جهانی گام جدیدی را پس از بحران اقتصادی و تورم، تحت پوشش اصلاح بهبودی گذشته، برداشت که چرخش نوینی را حادث گشت. این چرخش اثبات کننده این امر بود که نئولیبرالیسم قادر به حل مشکل کاهش نزولی نرخ سود نگشته ، چرا که این کاهش همانگونه که مارکس نشان داد، نتیجه ذاتی کاهش نرخ سود در سیستم سرمایه داری می باشد. تنگنای حیاتی درونی که طبقات حاکم برسر آن با مشکل روبرو هستند ارتباطی لاینفک و حیاتی با شرائط کنونی دارد که ما با آن مواجه ایم.

از یکسو روی کار آمدن دانولد ترامپ و اوتوکرات های مشابه او در جهان و همه آنهائی که به نژادگرئی ، برتری جنسی و ضد یت با مهاجرین اعتقاد و نزدیکی دارند، خطری جدی درفاز جدید سرمایه داری دولتی را نمایندگی میکنند، که در بر گیرنده پوشش کلام فاشیستی است. این حاکمان جدید که خود را نماینده “واقعی مردم” معرفی میکنند – کلامهای خونبارگرایانه همراه با تهدیات اتمی را به جلو می کشند و در عین حال با اعمال وحشیانه خود را بر علیه مهاجران – زنان – روشنفکران- مسلمانان – اقلیت های نژادی و کارگران تحت عنوان پوپولیستی نماینده گی سفید پوستان، بویژه آن دسته که هنوز دورازمرکز فساد تخریبگرائی اند، پایه ریزی می نمایند.

در مقابل و از سوی دیگر ما شاهد شکفته شدن نیروهای نوین انقلابی و رادیکال و جنبش کارگری نیز هستیم . هر چند که دنیای غرب امید جنبش سبز سال 2011 را به کج راه کشیده شد ولیکن در سوریه شاهد آن بودیم که جنبش کردها و فلسطینی ها در مقابل اسرائیل قد علم نمود و جان تازه ای به خود گرفت . حمله امپریالیستی ترامپ به سوریه هیچ ارتباطی چنانکه او وانمود می نمود به “حفظ مردم سوریه” در برابر رژیم جنایت کار اسد نداشت. تحریم مسلمانان و پناهنده گان سوری خود گواهی است بر این مدعا.
در آمریکا، اعتصاب معلمین در ویرجینیای غربی موفقیت چشمگیری کسب نمود که بر بسیاری از ایالت های دیگر تاثیر گذاشته و زنان را در پیشاپیش مبارزات قرار داد. در ایران حکام اسلامی درتظاهرات کارگری وحومه های زحمتکشی مناطق کشاورزی شعار مرگ بر دیکتاتور را در مقابل خود یافتند . در فرانسه کارگران خط راه آهن در مقابل طرح کاهش درآمدی و سطح زنده گی اشان ایستادند.

مبارزه خارج حوزه طبقه کارگر بهمان اندازه پر اهمیت باید تلقی گردد . در ساکرامنتو و دیگر نواحی جنبش ضد کشتار پلیس بر علیه سیستم تبعیض نژادی و در حال رشد است . مارچ زنان و #me too جنبش جهانی ضد تجاوز جنسی زنان جنبش دفاع از مهاجرین شهرهای مدافع آن در کنار جنبش جوانان بر علیه خشونت گرائی مدافعین اسلحه و مبارزه با تخریب گرائی محیط زیست نمونه هائیست که خصلت توده ای این جنبش ها را به نمایش میگذارد که در واقع در تقابله با ترامپ برخاسته اند.
سازمان بین المللی مارکسیست هیومانیست خواستار تغییر ریشه ای و کامل سیستم سرمایه داری است ونه فقط از میان برداشتن ترامپ یا نئولیبرالیزم . ما هر چند بر علیه سرمایه وجامعه طبقاتی هستیم ولی بر علیه هرگونه ستم متکی بر تبعیض جنسی – نژادی – و هویت جنسی نیز میباشیم . ما در جهت پروراندن جلوه ای از آلترناتیو ضد سرمایه داری – یک جامعه نوین انسانی – کوشش داریم تا جهت گیری کنونی مبارزه برای آزادی را روشن نماییم.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments

FROM THE SAME AUTHOR