محمود صالحی ، فعال کارگری ایرانی بی درنگ آزاد باید گردد

Iranian Activists in Los Angeles

Summary: Call for the Iranian regime to release longtime labor activist, whose life is at risk due to serious health problems — Editors

رژیم جمهوری اسلامی ، این مدافع سرمایه داران و غارتگران در ایران ، محمود صالحی ، فعال سیاسی و کارگری را علیرغم بیماری های متعدد مجددا دستگیر کرده است .در حالی که غارتگران میلیاردی آزادانه می چرخند و با استفاده از رانت های دولتی ، مردم را می چاپند ، امثال محمود صالحی تنها به جرم دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان به زندان انداخته می شوند .محمود صالحی از بیماری کلیوی و قلبی رنج می برد . او مرتبا باید جهت دیالیز به بیمارستان مراجعه کند . بازداشت او و خودداری از رسیدگی های پزشکی در واقع امضای حکم اعدام اوست .در رویارویی با فعالین کارگری ، همه ی جناح های رژیم اعم از اصول گرا و اصلاح طلب متفق و متحد هستند .”صاحبان ژن های خوب “به یک جناح خاص متعلق نیستند . همه ی آنها دشمن کارگران و زحمتکشان ایران و تشنه به خون فعالین کارگری و چپ هستند .در وانفسای روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و برقراری تحریم های مجدد اقتصادی ، جمهوری اسلامی سیاست سرکوب فعالین کارگری را دو چندان کرده است .بجاست که همه ی فعالین سیاسی خارج از ایران صدای حق طلبانه ی فعالین کارگری در ایران را در خارج از کشور و در محافل چپ و دمکرات پژواک بدهند . فعالین سیاسی خارج از ایران باید به  جنبش ضد جنگ و ضد امپریالیست دنیای غرب توضیح بدهند که در مبارزه ی ضد امپریالیستی  ،متحد خود را نه در رژیم فاشیست جمهوری اسلامی ، بلکه در میان فعالین کارگری و چپ در ایران که علیه رژیم ارتجاعی و سرمایه داری جمهوری اسلامی مبارزه می کنند ، جستجو کنند .

محمود صالحی بی درنگ آزاد باید گردد

رسوا باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی

، نه به ارتجاع جنگ طلب امپریالیستی ، نه به رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی

بخشی از فعالین سیاسی در لوس آنجلس

12 دسامبر 2017

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments

FROM THE SAME AUTHOR