رضا شهابی فورا باید آزاد شود

رضا شهابی از رهبران اتحادیه ی کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه در چنگال دژخیمان جمهوری اسلامی روزهای بسیار بدی را می گذراند . شهابی به گفته ی همسرش دوبار در زندان سکته ی مغزی داشته و بخشی از صورتش از حالت عادی خارج شده است . علیرغم چنین شرایطی ، جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به او خودداری می کند . پزشک رضا بارها خاطر نشان کرده است که زندان وضعیت جسمانی رضا را هر روز وخیم تر می کند و باید هرچه زودتر به بیمارستان منتقل شود . همه ی این بی عدالتی ها در حالی صورت می گیرد که دوران محکومیت رضا در 18 مرداد 1395 به پایان رسیده بود .یعنی جمهوری اسلامی حتی به قوانین ارتجاعی خودش نیز احترام نمی گذارد و محکومی که دوره ی محکومیتش به پایان رسیده را در زندان نگاه می دارد .ترس و وحشت طبقه ی حاکم  در ایران از کارگران متحد و همبسته برهمگان عیان است .سیاست جمهوری اسلامی در مورد رهبران جنبش کارگری تعقیب و زندانی کردن آنها و افزایش فشار بر آنهاست تا در زندان ها بپوسند و از پا در آیند . چنین بود سرنوشت شاهرخ زمانی رهبر برجسته ی جنبش کارگری که در زندان به طرز مرموزی در گذشت و محمد جراحی که مدت کوتاهی پس از آزادی فوت کرد .اگر فشار جنبش کارگری در سطح جهانی بر حکومتگران ایران نبود ، چه بسا محمود صالحی نیز سرنوشت مشابهی پیدا می کرد . نگذاریم جمهوری اسلامی ، رضا شهابی را بیش از این در زندان نگاه دارد . از همه ی اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در امریکا می خواهیم از رژیم جمهوری اسلامی بخواهند که رضا شهابی را بی درنگ آزاد کند .

دفاع از کارگران ایران – لوس آنجلس
23 دسامبر 2017

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments

FROM THE SAME AUTHOR

No items found